CONTEXTUAL ANALYSIS OF HİLMİ BABA’S WORKS

Aydin Ozkan

Abstract


Bosnia and Herzegovina has always been characterized by multiethnic and multi-religious diversity. Throughout the history Montenegrins, Serbs and Croats from neighboring countries have also naturally been connected with Bosnia and Herzegovina. This diversity was also enriched with the influence of great powers especially by the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire. Very often internal diversity and interests of the great powers caused significant upheavals, wars, and migrations. For instance, the Austro-Hungarian Empire later attacked Bosnia and Herzegovina in order to invade it in 1697, 1737, 1788 and 1791. Eventually, the Berlin Treaty had enabled the Austro-Hungarian Empire to get the exclusive right to administer Bosnia and Herzegovina. Nevertheless, according to the Treaty, the region was still legally under the Ottoman State. After the annexation of Bosnia and Herzegovina by the Austro-Hungarian Empire in 1908 the country’s administrative and political system, which significantly affected the position of Bosniaks. In particular, their political and religious status has been changed significantly. These developments also significantly affected and accelerated migration to Anatolia. During this turbulent period Hilmi Baba, a provincial scholar from Bosnia discussed whether the Muslims living in the region should immigrate to Anatolia. He also critically analyzed the impact of the reforms (tanzimat) in Bosnia. The main aim of this article is to make a contextual analysis of Hilmi Baba’s views, approaches, and works.

Keywords


Ottoman, Bosnia and Herzegovina, Bosnian Rebellion, Tanzimat Era, Migration, Tevfik Azabagiç, Hilmi Baba, Meclis-i Mebusan.

Full Text:

PDF

References


Aruçi, Muhammed. (2009). “Saraybosna.” DİA, vol. 36. İstanbul.

Azabagić, Mehmet Tevfik. Hicret Hakkında Risale, Gazi Husrev-bey Library.

Başiç, Kemal. (1998). Osmanlı Devleti’nin Bosna Müslümanlarıyla Dini İlişkileri, Ayrılıştan 1914’e, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Turkey). (1992). Bosna-Hersek ile ilgili arşiv belgeleri, 1516-1919. Ankara :T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.

Baba, Hilmi. Risale min al-Hıgra. Gazi Husrev-bey Library, R 6172, 1884.

Baba, Hilmi. Kitab mine'l-Fıkh ve'l-Fetava. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00358M,

Baba, Hilmi. Risale fi’s-Siyaset. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00422

Baba, Hilmi. Mecalisü’l-Bosna. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00517/00518

Baba, Hilmi. Mu’cizatü’n-Nebi. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00211M

Baba, Hilmi. Tefsirü Sureti’d-Duha. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00137

Baba, Hilmi. Fethu’l- esrar ve’l -müşkilat ala ruhi’l-beyan bi’l-İşarat. Süleymaniye Library, İbrahim Efendi, 00132

Bilge, Mustafa. “Mustafa Paşa Buşatlı.” DİA, vol. 31.

Bilge, Mustafa. (1984). İlk Osmanlı Medreseleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

BOA. Y.A. Hus, Nr. 412/8, 28 R. 1318 (6 Kânûn-ı sânî 1900).

BOA. Y.A. Hus, Nr. 412/8, 28 R. 1318 (6 Kânûn-ı sânî 1900).

Bogicevıc, Vojisılav. (1951). “Emigracija muslimana Bosne i Hercegovine U Tursku u Doba Austro- Ugarske vladanine 1878-1918 Godine”, Glasnik VİS-a, S.VII-IX, Sarajevo.

Çadırcı, Musa. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi

Doğan, Cabir. (2010). “Bedirhan Bey İsyanı: Tanzimat’ın Diyarbakır ve Çevresinde Uygulanmasına Karşı Bir Tepki Hareketi.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Issue, 12.

Eren, Ahmet Cevat. (1979). "Tanzimat", İslam Ansiklopedisi (İ. A.), vol. XI, Ankara: MEB Yayinlari.

Eren, Ahmet Cevat. (1965). Mahmud II. Zamanında Bosna-Hersek, İstanbul: Nurgök Matbaası

Geçer, Genç Osman. (2010). “İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları.” TÜBAR, XXVIII.

Georges, Castellan. (1993). Balkanların Tarihi. Trans. Ayşegül Yaraman. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Gürbüz Musa and Özkan, Ayşe. (2006). ''Bosna-Hersek’ten Anadolu’ya Göçler'', Uluslararası Suçlar ve Tarih, ASAM. Issue 2, Ankara.

Ilic, Slobodan,(1999).“Bosna Bogomilleri ve İslamlaşma: Bilimsel Bir Yanılgıdan Ulusal Bir Mitosa.” Tarih ve Milliyetçilik I. Ulusal Tarih Kongresi Bildiriler, 30 Nisan-2 Mayıs 1997. Mersin: Mersin Üniversitesi.

İnalcık, Halil. (1992). Tanzimat ve Bulgar Meselesi. İstanbul: Eren Yayınevi.

Karal, Enver Ziya. (1988). Osmanlı Tarihi. vol. V. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Karčić, Fikret. (1999). The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsburg Times. Sarajevo: El-Kalem.

Karpat, Kemal. (2017). Osmanlı Modernleşmesi. İstanbul.

Kutlu, Sacit. (2007). Balkanlar ve Osmanlı Devleti. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,Lavicş, Osman. “Azapagiç.” DİA, vol. 28.

Mardin, Şerif. (2016). Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma. İstanbul: Sentez 2016.

Ortaylı, İlber. (1985). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet.” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları. vol. 4, İstanbul.

Ocak, Ahmet Yaşar. (1989). “İbn Kemal’in Yaşadığı XV. ve XVI. Asırlar Türkiye’sinde İlim ve Fikir Hayatı.” Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu. Ankara.

Pamuk, Şevket. (1985). Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, vol. 3. İletişim Yayınları. vol. 4, İstanbul.

Uludağ, Süleyman. “Baba.” DİA, vol. 4.

Ülken, Hilmi Ziya. (1992). Çağdaş Düşünce Tarihi. (3rd edition), Istanbul: Ülken Yayinlari.
DOI: http://dx.doi.org/10.21533/epiphany.v13i1.336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Epiphany

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Epiphany (pISSN 2303-6850, eISSN 1840-3719) is currently Indexed/Abstracted